کتاب

کتابهای چاپی قادر هستند که اطلاعات را بهتر منتقل کنند.طبق یک مطالعه در گاردین،نشان میدهد افرادی که کتابهای چاپی را مطالعه کرده اند روی دادها و وقایع بهتر در ذهنشان مانده است تا کسانی که همان کتابها را بصورت الکتریکی خوانده اند. بنابراین اگر میخواهید اطلاعاتی را بدست آورید و یا بدنبال اطلاعاتی هستید که طولانی مدت در ذهن شما بماند کتابهای چاپی بهترین راه حل هستند.

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت